Overige Informatie

PRAKTIJKONDERSTEUNING

In onze praktijk zijn meerdere praktijkondersteuners werkzaam. Zij nemen een deel van de controlerende werkzaamheden van de huisarts over. Zo kunt u bij hen terecht op de speciale spreekuren voor diabetes, longziekten, hoge bloeddruk en stop roken ondersteuning.

WRATTENSPREEKUUR

Sinds 2019 is er geen apart wrattenspreekuur meer. We hebben nu een regeling waardoor we continue stikstof in de praktijk hebben. 

U kunt een afspraak met de assistente maken voor het aanstippen van wratten!

GGZ-SPREEKUUR

In onze praktijk kunt u ook terecht voor kortdurende geestelijke ondersteuning. Via de huisarts kunt u hiervoor verwezen worden.

OPVRAGEN UITSLAGEN

In onze praktijk zijn de werkafspraken t.a.v. overdracht van gegevens, informatie en dossiers op een meer protocollaire wijze afgesproken en vastgelegd. Dit om de privacy van onze patiënten nog beter te beschermen en te respecteren. Deze werkafspraken zijn gebaseerd op de wettelijke rechten en plichten die van toepassing zijn op de privacywetgeving in Nederland, de WGBO (Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst) en de voorschriften van de KNMG( Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst).

Afschriften van uitslagen, brieven of de verslaglegging in het medisch dossier worden pas gegeven na beoordeling door, en een eventuele uitleg van de huisarts.

Het verstrekken van medische informatie betreffende uitslagen en/of advies hierover, gebeurt door de assistente alleen na beoordeling en advies van de huisarts. Soms kan de assistente de uitslag niet zelf aan u doorgeven, omdat bv. de huisarts met u wil overleggen, en zal er een (telefonische) afspraak met uw huisarts worden gemaakt.

Daarbij geldt als derden informatie willen opvragen m.b.t.:

Partner: U kunt geen informatie voor- en over uw partner opvragen als dit niet met zijn/haar uitdrukkelijke schriftelijke of mondelinge toestemming is. Deze toestemming wordt vastgelegd in het dossier.

Kinderen: Voor kinderen tot 16 jaar hebben ouders wettelijk recht op deze informatie.

Echter: kinderen tussen 12 en 16 jaar kunnen bezwaar maken tegen dat recht en aangeven dat schriftelijke en mondelinge informatie niet aan hun ouders mag worden gegeven. Ook als het verstrekken van informatie strijd oplevert met de zorg van een goed hulpverlener, kan de huisarts besluiten om geen informatie te geven aan de ouders.

Kind 16 jaar of ouder mag zelf beslissingen nemen over de medische behandeling. Er is dan geen toestemming meer nodig van de ouders en ouders worden alleen geïnformeerd over de behandeling als het kind dat wil. Ouders mogen ook niet zonder toestemming van het kind informatie opvragen of het medisch dossier lezen.

Als ouders gescheiden zijn kunnen zij allebei het ouderlijk gezag hebben. Dat betekent dat ze allebei recht hebben om te beslissen over de behandeling en het medisch dossier mogen lezen. Ook al is één ouder meer betrokken bij de dagelijkse zorg dan de ander. Als een ouder geen ouderlijk gezag heeft mag hij/zij niet over de behandeling beslissen. Dit is van toepassing op kinderen die jonger zijn dan 16 jaar.

Ouders: Als u gerechtigd bent om informatie over- en voor uw ouders op te vragen/ te verstrekken dan moet een schriftelijke of mondelinge toestemming van de betreffende ouder aan de huisarts in het dossier vastgelegd zijn.

Instanties: Voor informatie aan instanties (advocaat, politie, verzekeringsmaatschappij, bedrijfsarts) is altijd uw schriftelijke machtiging nodig en dan betreft het alleen bepaalde specifiek informatie en dat ook voor een bepaalde termijn. Verstrekken van informatie door de huisarts aan instanties gebeurt uitsluitend schriftelijk.

MEDISCHE OF GENEESKUNDIGE VERKLARINGEN

De landelijke artsenorganisatie KNMG heeft als standpunt dat een behandelend arts, cq. een eigen huisarts, geen geneeskundige verklaring over een eigen patiënt mag afgeven. Een op medische gegevens gebaseerd oordeel met betrekking tot de patiënt en diens gezondheids-toestand mag alleen gegeven worden door een onafhankelijk arts. Deze arts (bijv. een arbo-arts) is objectief en specifiek deskundig op dat terrein. Een eigen huisarts wordt niet geacht objectief te zijn ten opzichte van zijn patiënt.

Wel mag uw huisarts met gerichte toestemming van de patiënt feitelijke medische gegevens verstrekken. Het is dus toegestaan om (voor zover door de huisarts feitelijk is vastgesteld) aan te geven welke klachten de patiënt heeft, en wat bij onderzoek is gevonden. De huisarts mag echter geen oordeel geven over bijv. wel of niet kunnen werken, sporten, op vakantie of naar school kunnen gaan etc.

KEURINGEN

Huisartsen mogen volgens de richtlijnen van de landelijke artsenvereniging KNMG geen eigen patiënten keuren, dus bijv. geen verzekerings- of aanstellingskeuring verrichten. Het keuren moet gebeuren door een onafhankelijke arts. De eigen huisarts wordt niet geacht objectief te zijn ten opzichte van zijn patiënt. Bovendien kan het ook de vertrouwensrelatie tussen de patiënt en de huisarts schaden. Deze relatie kan immers worden aangetast als het oordeel van de eigen huisarts niet gunstig is voor zijn patiënt.

Afhankelijk van het soort keuring kan bekeken worden of een andere arts binnen onze praktijk deze mag uitvoeren. Hiervoor willen wij u verzoeken om de keuringsformulieren langs te brengen. Wij hebben dan de mogelijkheid om te bekijken of wij bevoegd zijn om deze keuring te doen, hoeveel tijd voor de keuring gepland moet worden, en we kunnen u een prijsopgave geven.

RIJBEWIJSKEURING

Deze keuring mag door de huisarts worden uitgevoerd, maar de artsenvereniging KNMG ontraadt dit. Een huisarts wordt niet geacht objectief te zijn ten opzichte van zijn eigen patiënt. Bovendien kan het de vertrouwensrelatie tussen de patiënt en huisarts schaden. Deze relatie kan immers worden aangetast als het oordeel van de eigen huisarts ongunstig is voor zijn patiënt. Om die redenen doen de huisartsen binnen onze praktijk geen rijbewijskeuring bij eigen patiënten. In overleg kunt u bij een andere huisarts (binnen of buiten onze praktijk) terecht.

Rijbewijskeuringen voor professionele chauffeurs in het personenvervoer (bijv. taxichauffeurs) en beroepsgoederenvervoer (bijv. vrachtwagenvervoer) moeten worden verricht door een arts van een arbodienst.

INZAGE IN UW DOSSIER

U heeft als patiënt het recht om uw medisch dossier in te zien of hier een afschrift van op te vragen. Voor meer informatie klik op PRIVACY op onze startpagina.

NA OVERLIJDEN

Nabestaanden hebben geen recht om het dossier van een overleden familielid in te zien (u mag alleen uw eigen dossier inzien). Toch kunt u na overlijden met vragen blijven zitten en graag het een en ander willen uitzoeken. Dan kunt u contact opnemen met de huisarts. Bespreek uw vragen met hem of haar. Vaak levert een gesprek waarin overwegingen worden toegelicht meer op dan inzage in het dossier.

OVERDRACHT VAN UW DOSSIER

Als u een nieuwe huisarts kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe huisarts op de hoogte is van uw medische geschiedenis. Uw medische geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude huisarts het dossier overdraagt aan uw nieuwe huisarts. Bij uitschrijving dient u ons dan wel toestemming te geven, om uw dossier naar uw nieuwe huisarts te laten opsturen. Dit gebeurt dan digitaal.

 

OMGAAN MET AGRESSIE IN DE PRAKTIJK

Helaas worden ook huisartsenpraktijken met enige regelmaat geconfronteerd met agressie. Het gaat dan om schreeuwen, schelden, beledigen, bedreigen en soms zelfs lichamelijk geweld. Voor de mensen die deze agressieve uitlatingen moeten incasseren is dit zeer vervelend en bedreigend.

Wij vinden agressief gedrag onacceptabel We willen een agressief voorval daarom niet zomaar laten passeren.
We hebben een agressieprotocol gemaakt en willen u daarover informeren.

Wanneer wordt het agressieprotocol gebruikt?
Alle voorvallen waarbij medewerkers zich beledigd of bedreigd voelen worden op papier vastgelegd en besproken. De huisartsen worden op de hoogte gesteld en zullen beoordelen welke maatregelen genomen moeten worden.

Dit kan betekenen dat er van de betreffende patiënt of cliënt excuses verlangd worden of dat besloten wordt hem/haar niet langer als patiënt te accepteren. Dit laatste gebeurt als iemand steeds opnieuw de fout ingaat of als er zeer ernstige bedreigingen plaatsvinden met lichamelijk geweld. Wij zullen in dat laatste geval altijd aangifte doen bij de politie.

We hopen natuurlijk dat het niet zover komt. Een wederzijdse respectvolle relatie tussen patiënt en hulpverlener achten wij van het grootste belang.

Als er dingen mislopen of als u het niet eens bent met de aangeboden zorg dan moet daarover worden gepraat. Dat is in uw belang, maar ook in dat van ons. Wij kunnen er van leren. Dus als u boos of geïrriteerd bent over iets, vraag dan om een gesprek, even apart en niet aan de balie. Wij zoeken dan samen met u naar oplossingen.

Dank voor uw begrip en medewerking